Name: /Pokeheal
Price: 9.99 USD

Allows you to heal your pokemon anywhere.